Chuyên cung cấp chỉ may, Chỉ may công nghiệp, chỉ may thanh hằng, chỉ may công nghiệp, sợi tơ, chỉ may, chỉ may bao, chi may 20/4, chi may 20/2, chi may 20/3, chỉ may 40/4, chỉ may 50/3